UCHWAŁA 11/10/2012

Uchwała nr 2/09/2012 Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Lubinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie określenia wysokości i warunków płatności składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2012/2013.

Działając na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubinie oraz Regulaminu Rady Rodziców, Rada uchwala, co następuje:

1.Zatwierdza się składkę na Radę Rodziców na rok szkolny 2012/2013 w wysokości 60 zł.
2.Składka powinna zostać opłacona w pełnej wysokości w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.
3.Wpłacając składkę bezpośrednio na konto Rady Rodziców w treści przelewu należy wpisać: Składka na Radę Rodziców oraz Imię i nazwisko ucznia.
4.Możliwe jest rozłożenie składki na dwie równe raty, przy czym, płatność drugiej raty nie powinna nastąpić później, niż do wyżej wymienionego terminu.
5.W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko w rodzinie, składka na każde kolejne wynosi 50% składki podstawowej.
6.W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia składki na pisemny wniosek rodzica. Decyzję podejmuje Prezydium Rady.
7.W przypadku dokonania nadpłaty zostanie ona zwrócona przelewem na konto, z którego została wysłana, pomniejszona o koszt przelewu zwrotnego.
8.Niniejsza uchwała zostanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły w terminie 7 dni od daty uchwalenia.
9.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AS