Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubinie powstała w lutym 1975 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Objęcie stanowiska dyrektora powstałej placówki zaproponowano mgr Elżbiecie Gwoździewicz – Cesarz. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Odrodzenia 30. Wówczas szkoła zajmowała 3 sale lekcyjne i hol. W 1977 r. placówka otrzymała nowe pomieszczenia, dzięki czemu dysponowała dwiema salami teoretycznymi, czterema salami do zajęć indywidualnych, biblioteką , magazynem instrumentów muzycznych i sekretariatem. Od 1983 r. siedzibą szkoły stał się budynek przy ul. Kilińskiego 8. W tym budynku szkoła funkcjonuje do dzisiaj. Pierwszy nabór uczniów odbył się w czerwcu 1975 r. Podania złożyło 60 osób, spośród których przyjęto 39. Powstały klasy I dziecięca oraz I i II młodzieżowa. Zatrudniono sześcioro nauczycieli. Działalność rozpoczęto 20 września 1975 r. W uroczystości otwarcia szkoły wzięli udział zaproszeni goście-władze miasta, dyrektorzy placówek kultury, grono pedagogiczne i młodzież. Otwarcia pierwszej szkoły muzycznej w Lubinie dokonała dyrektor mgr Elżbieta -Cesarz. Podczas tej uroczystości mgr Józef Bober przekazał na jej ręce księgę pamiątkową. W 1978 r. szkołę ukończyło pięć pierwszych absolwentek. Od 1988 r. funkcję dyrektora PSM I st. w Lubinie sprawował mgr Wiesław Malec. W 1989 r. szkoła wzbogaciła się o nowe pomieszczenia w piwnicy, które przeznaczono na bibliotekę. Placówka miała 3 sale do zajęć teoretycznych, 9 do zajęć indywidualnych, magazyn instrumentów, sekretariat i gabinet dyrektora. Uczniowie szkoły brali udział w koncertach oraz konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Od dnia założenia szkoły, czyli od 1975 r., działa szkolny chór „Cantilena” , który prowadzili kolejno Elżbieta Gwoździewicz -Cesarz, Irena Wiaderek, Andrzej Słowikowski. Do tradycji szkoły wpisały się koncerty w środowisku: Koncert Noworoczny, Poranki Muzyczne, występy w szkołach i przedszkolach. W 2001 r. funkcję dyrektora placówki objął mgr Andrzej Słowikowski. Z jego inicjatywy zostały wyremontowane pomieszczenia do zajęć zbiorowych i indywidualnych, szkoła zyskała również klasy na drugim piętrze. Placówka wzbogaciła się o nowe instrumenty, nuty, książki i sprzęt multimedialny. Oferta edukacyjna została poszerzona o klasę wiolonczeli, zespół wokalny i Szkolną Orkiestrę Kameralną. Uczniowie uczestniczyli w projektach “Śpiewająca Polska”, “Mali mistrzowie muzyki”, “Wieczór sonat”, “Dolnośląskie Kolędowanie”. Nadal kontynuowano koncertową tradycję szkoły oraz organizowano konkursy m.in. Szkolny Konkurs Bachowski, Konkurs na miniaturę, “Muzyczne Figle”, w edycji szkolnej i o zasięgu regionalnym, Konkurs Solfeżowy “Do, fa, sol, mi…”, Konkursy instrumentalne – instrumentów smyczkowych, dętych, gitary, akordeonu. Od 2016 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Violetta Kwiatkowska. W 2017 r. budynek przeszedł termomodernizację w ramach projektu unijnego. Od listopada 2017 r. szkoła funkcjonuje w odremontowanych, zmodernizowanych salach. Obecnie w szkole uczy się ok 140 uczniów, pracuje 19 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie nadal biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Cyklicznie odbywają się: Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Koncert Świąteczny, Koncert Noworoczny, “Koncert Wiosenny”, “Wieczór sonat”, “Muzyczne kolory lata” oraz koncerty w środowisku. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w warsztatach instrumentalnych i wokalnych organizowanych na terenie placówki oraz wyjeżdżają na warsztaty integracyjne do Wielenia.